WARUNKI UZYTKOWANIA

Zawartość niniejszej witryny internetowej, www.russelleurope.com („Witryna”), w tym między innymi tekst i obrazy w niej przedstawione oraz ich układ (zwane łącznie „Materiałami”), są własnością firmy Fruit of the Loom International Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem irlandzkim („Fruit”). Znaki towarowe i logo Russell® i R® wykorzystane w niniejszej witrynie są własnością Russell Brands, LLC, firmy z Delaware („RUSSELL”) i są używane przez firmę Fruit na licencji. Materiałów na tej stronie i każdej innej stronie internetowej będącej własnością, obsługiwanej lub kontrolowanej przez firmę Fruit lub jakąkolwiek z jej spółek powiązanych, stowarzyszonych lub zależnych, nie wolno kopiować, rozpowszechniać, ponownie publikować, przesyłać, umieszczać lub przesyłać w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Fruit, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik może pobrać jedną kopię Materiałów na swój komputer do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie usunie ani nie zmieni żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności zawartych w Materiałach. Modyfikacja lub wykorzystanie Materiałów w sposób inny niż dozwolony powyżej stanowi naruszenie praw własności intelektualnej Fruita. Nie udziela się żadnej innej zgody na drukowanie, kopiowanie, reprodukcję, dystrybucję, przesyłanie, przesyłanie, pobieranie, przechowywanie, publiczne wyświetlanie, zmienianie lub modyfikowanie Materiałów, hiperłącza do innych stron internetowych na tej stronie, lub na używanie znaków towarowych RUSSELLL lub Fruita, nazw handlowych lub materiałów chronionych prawem autorskim z jakiegokolwiek powodu.

Dostęp i korzystanie z niniejszej Strony podlega również następującym warunkom i zasadom oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do tej strony i przeglądając ją, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń i zastrzeżeń, takie zasady i warunki.

Materiały są udostępniane bezpłatnie jako udogodnienie dla celów informacyjnych wyłącznie w stanie „TAKI JAKI JEST, GDZIE JEST, JEZELI DOSTEPNY”. Fruit nie gwarantuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność (waluta) informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych elementów zawartych na tej stronie, a Fruit wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w Materiałach. Ponadto, produkty wyświetlane na tej stronie mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Firma Fruit dołoży wszelkich starań, ale nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji zawartych na tej stronie.

FRUIT ZRZEKA SIĘ RÓWNIEŻ WSZELKICH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I APROBAT, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO INFORMACJI DOSTĘPNYCH Z LUB ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI ORAZ BRAKU WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.

FRUIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ OSOBY LUB PODMIOTU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, OSÓB, KTÓRE MOGĄ KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW) ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY (RZECZYWISTE, WYNIKOWE, KARNE LUB INNE), URAZY, ROSZCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB INNE PRZYCZYNY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU LUB CHARAKTERU, W OPARCIU O LUB W WYNIKU KORZYSTANIA LUB PRZEGLĄDANIA TEJ STRONY, LUB INFORMACJI DOSTARCZONYCH PRZEZ FRUIT NA TEJ STRONIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W MATERIAŁACH, JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE, TREŚCI MATERIAŁÓW, USZKODZEŃ LUB WIRUSÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ PAŃSTWA SPRZĘT KOMPUTEROWY LUB INNĄ WŁASNOŚĆ W ZWIĄZKU Z PAŃSTWA DOSTĘPEM, KORZYSTANIEM LUB PRZEGLĄDANIEM TEJ STRONY LUB POBIERANIEM JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, DANYCH, TEKSTÓW LUB OBRAZÓW Z TEJ STRONY, LUB W INNY SPOSÓB. DECYZJE OPARTE NA INFORMACJACH ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE SĄ PODEJMOWANE NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODWIEDZAJĄCEGO, A W ZAMIAN ZA KORZYSTANIE Z TEJ STRONY, UŻYTKOWNIK, JAKO ODWIEDZAJĄCY STRONĘ, WYRAŻA ZGODĘ NA ZABEZPIECZENIE SIĘ PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI LUB SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z JAKICHKOLWIEK DECYZJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE TAKICH INFORMACJI. ŻADNE Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE NIE STANOWI PORADY INWESTYCYJNEJ.

Przekazując firmie Fruit informacje (takie jak informacje zwrotne, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, plany, pomysły itp.) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażają Państwo zgodę na to, że informacje te nie są poufne ani zastrzeżone, a firma Fruit ma nieograniczone prawa do wykorzystywania (lub nieużywania), rozpowszechniania (lub nieużywania), reprodukowania (lub nie reprodukowania) oraz ujawniania (lub nieujawniania) takich informacji, jakie firma Fruit uzna za stosowne, bez odszkodowania lub uznania ich źródła. Fruit może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w informacjach dostarczanych przez odwiedzającego Fruita za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dowolnej strony internetowej Fruita, w dowolnym celu, w tym m.in. w celu opracowania, produkcji lub wprowadzania do obrotu produktów lub usług zawierających takie informacje lub w inny sposób na nich opartych.

Zdjęcia osób, miejsc, produktów lub osobistości wyświetlane na tej stronie są albo własnością Fruita, albo są wykorzystywane za jego zgodą. Używanie któregokolwiek z tych obrazów przez użytkownika lub inną osobę upoważnioną przez lub związaną z użytkownikiem jest zabronione, chyba że użytkownik otrzyma wcześniejszą pisemną zgodę od firmy Fruit. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie zdjęć może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność, reklamę i/lub przepisy i regulacje dotyczące komunikacji.

Znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, logo i symbole handlowe wyświetlane na tej stronie (zwane łącznie „Znakami”) są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami firmy RUSSELLL i innych. Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie powinna być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Fruit lub jej właściciela będącego osobą trzecią.

Strona ta może być od czasu do czasu połączona hipertekstem z innymi zasobami internetowymi/światowymi, które nie są pod kontrolą Fruita. Fruit nie sprawdzał i nie monitoruje stron internetowych, do których prowadzą odnośniki na tej stronie, nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości ani żadnych stron, do których prowadzą odnośniki na tej stronie. Fakt, że Fruit może dostarczyć link do innej strony nie jest poparciem, autoryzacją, sponsorowaniem lub stowarzyszeniem przez Fruita w odniesieniu do takiej strony, jej właścicieli lub jej dostawców. Jeśli i kiedy Fruit zapewnia takie linki, robi to tylko jako udogodnienie dla Ciebie, odwiedzającego witrynę. Twoje linki do wszelkich witryn lub stron spoza tej strony jest na własne ryzyko.

Zdjęcia, treści do pobrania oraz logo Russell Europe nie mogą być przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody działu marketingu Russell Europe. Zdjęcia są ważne do 31 grudnia 2020 r., a wykorzystanie któregokolwiek z nich po tym terminie będzie stanowić naruszenie praw do korzystania z fotografii.

Ta strona jest obsługiwana przez Fruit of the Loom International Limited. Jego filia, FOL International GmbH, z siedzibą w Kaiserslautern, Niemcy, zapewnia pewne funkcje administracyjne, Fruit zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu od czasu do czasu.